در تلویزیون صورت‌ مساله پاک و علت‌ها فراموش شده‌اند!