تنها گزینه پیش روی فلسطینی‌ها و ملتهای منطقه مقاومت و جهاد است