تولید دارویی برای بیماران سرطانی و دیالیزی توسط متخصصان ایرانی