ولایتی: اگر کمک ایران نبود بغداد در اختیار داعش قرار می‌گرفت