چرا سید حسن نصرالله عربستان را با اسرائیل مقایسه کرد