فرهادی:وزارت علوم به حوزه ی فناوری توجه جدی و جامع تری می کند