آتش نشانی زنجان دوره آموزش مقدماتی اطفا و امداد و نجات برگزار می کند