کمک به خانواده نيازمند زندانيان،از حج رفتن و مسجد ساختن واجب‌تر است