بیان مشکلات دبیران ۵۰۰ شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی با معاون وزیر بهداشت