خیرین در توسعه دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها نقش مهمی دارند