ارتباط دانشگاه های قفقاز پیشرفت کشورهای منطقه را به همراه دارد