همسران جانبازان قطع نخاعی به «جشن پیروزی» دعوت شدند