تحصیل بیش از 160 طلبه در مدرسه علمیه معصومیه خرم آباد