تماس قلعه نویی باعث شد خادم دنبال ماندن ژنرال سابق باشد؟