مطبخی که بلای جان تولید می‌کند/ شیشه، مخدر نسل امروز