برگزاری کارگاه نقش شبکه سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در ارتقاء سرمایه اجتماعی