معاون هواشناسی کشور:سه هزارو268 ایستگاه هواشناسی در کشور فعال است