۷۰ درصد تولید داروی کشور در دست شرکتهای غیر خصوصی است