آقای رئیس! نیمکت تیم ششم جهان جای ناز کردن نیست/ مذاکره به چه بهایی؟!