پرداخت وام انتخاباتی با شروط خاص برای جلوگیری از ورود پول های شبهه دار به عرصه انتخابات