مشکلات اقتصادی از آغاز مذاکرات هسته‌ای عدم مدیریت داخلی است