حشمتی مطرح کرد: انتقاد ار کم کاری در حوزه تروج اندیشه امام/ جریان ها ذیل اندیشه امام تعریف می شوند