استفاده روزانه 100 هزار نفر از مترو برای نمايشگاه کتاب