عرب‌عامری: به صورت موقت و دوره‌ای از مربیان خارجی استفاده می‌کنیم