دستور مقام معظم رهبری: هیچ دانش‌آموز افغانستانی، از تحصیل بازنماند؛ حتی غیرقانونی