اینترنت در آستانه انفجار است / دانشمندان دور هم جمع شدند