پرواز خرم آباد - نجف علاوه بر برکات معنوی فرصت مناسبی برای توسعه اقتصادی لرستان است