وقتی تولید محتوا در داخل صرف نکند، در خارج تولید می ...