۹۰۳ کلاس درس در استان تهران توسط بانوان خیّر احداث شده است