تنها 1.5 درصد افراد در روابط عمومي ها تخصص مربوطه را دارند