جنگ‌های نیابتی و حمایت از تروریسم روش فعلی نظام سلطه است