فینچر تا اسکورسیزی از مصاحبه تروفو و هیچکاک می‌گویند