عقب‌گرد سازمان فرهنگی هنری شهرداری به دوران پیش از شهاب