ليگ شلوغ شد و حواس ما پرت چه زود نفت و منصوریان را فراموش کردیم