امام جمعه اردبیل: مراکز علمی و تربیتی در تابستان راه اندازی شود