فرماندار هرسین: بیمه سلامت در زندگی خانواده های ایرانی تاثیر مثبتی داشته است