تمامی محورهای ارتباطی استان اردبیل زیر پوشش تلفن همراه قرار گرفتند