نفرات راه یافته به اردوی تیم ملی پومسه دانشجویان معرفی شدند