برخی فکر می‌کنند شعار بنیادین مرگ بر آمریکا به خاطر رودربایستی با امام (ره) است که هنوز از سوی مردم سر