سرمایه‌گذاری ICT استان‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود