فعالیت معادنی که با روش طبیعی کار می‌کنند باید متوقف شود