برخی‌ آقایان باج می‌خواهند تا ما رادر مزایده پرسپولیس پیروز کنند!