نفتا می‌تواند بخشی از خوراک صنایع پتروشیمی و صنایع تکمیلی پتروشیمی را تامین کند