محمدزاده: اتفاقات تبریز در داخل تراکتورسازی بوده است