هواداران ورزشگاه را پرکنند تا افسوس نخورند/ نوع تشویق‌ها مهم است