دوره سوم ایرا‌ن‌شناسی در دانشگاه پالرمو ایتالیا برگزار شد