معاون سازمان خصوصی‌سازی: دو متقاضی قبلی در مزایده چهارم حضور دارند