فرماندار خمین: دنیا غیرت و استعداد جوانان ایران را باور کرده است