میراث فرهنگی ایلام در اطلاع‌رسانی به افکار عمومی پیشتاز است