یک درصد بودجه آموزش عالی به پارکهای علم و فناوری اختصاص می یابد